Skoči na glavno vsebino

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Ivana Cankarja
2. triada, 3. triada, NIS in PP
Lošca 1, 1360 Vrhnika
Osnovna šola Ivana Cankarja
1. triada
Tržaška 2 in Tržaška 32, 1360 Vrhnika
Podružnična šola Drenov Grič
Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika
Organigram zavoda: organigram šole [PDF]

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Elissa Tawitian

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
Predpisi EU:
Državni predpisi:

Predpisi so dosegljivi preko URADNEGA LISTA RS

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
  • Volitve v nazive učiteljev
  • Imenovanje ravnatelja
  • Sprejemanje LDN in realizacije

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:
  • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
  • Seznam zaposlenih
  • Seznam učencev s posebnim statusom

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 

Zapri nastavitve dostopnosti